Online Sales Manager

Media24

Media24 se digitale titel, Landbou.com, is op soek na ’n ervare verkoopspersoon (web, slimfoon, e-pos, sosiale media). Die persoon sal verantwoordelik wees om bestaande rekeninge te hanteer en om nuwe besigheid te genereer regoor Landbouweekblad se portefeulje van internet-, sosiale en mobiele platforms en sal gebaseer wees in Pretoria.

Sleutelverantwoordelikhede:

• Neem verantwoordelikheid vir nuwe besigheidsontwikkeling en die handhawing van voortgesette besigheid;
• Identifiseer en bestuur bestaande en nuwe kliënteverhoudinge;
• Ontwikkel en ondersoek unieke maniere om die besigheid te groei en om Landbouweekblad se digitale aanbod as voorkeurkeuse aan kliënte te bied;
• Ondersteun die res van die Landbouweekblad-verkoopspan met digitale inisiatiewe tot aanvulling van advertensie-veldtogte.
• Konseptualiseer en ontwikkel kreatiewe oplossings saam met die verkoopsbestuurder en kollegas om verhoogde kliëntetevredenheid te waarborg;
• Bestuur die kommersiële verhouding tussen Landbou.com en die kliënterekeninge in jou portefeulje aktief;
• Bereik maandelikse, kwartaallikse en jaarlikse verkoopsdoelwitte;
• Identifiseer en volg nuwe besigheid op;
• Maksimaliseer inkomstevloei van jou kliënterekeninge op al die platforms binne die Landbou.com-portefeulje;
• Gebruik webanalise-instrumente om webwerfverkeer en gebruikersdemografie te analiseer ter ondersteuning van aanlyn veldtogvoorstelle en kliënte-aanbiedinge;
• Verkryging van beeldmateriaal, kunswerk of eindmateriaal van adverteerders.

Vaardighede en vermoëns:

• Die vermoë om voortdurend advertensie-inkomste volgens doelwitte te lewer en te oortref;
• Die vermoë om treffende voorleggings en oplossings te gebruik om kliënte se entoesiasme te bou en verkoopstransaksies te sluit;
• Die vermoë om strategiese oplossings vir kliente te bied;
• Die vermoë om goeie verhoudinge met kliënte te bou en in stand te hou;
• Die vermoë om onder druk te werk en binne die spertyd;
• Moet onafhanklik, maar ook baie nou in ‘n span kan saamwerk.

Kwalifikasies en ervaring:

• Minstens 2 jaar ervaring van digitale-advertensieverkope;
• ‘n Gevestigde kliënte- en rekeningebasis (direkte en/of agentskap) sal voordelig wees;
• Ten volle rekenaargeletterd (Microsoft-eindgebruiker);
• Kennis van webanalitiese instrumente wat voordelig is;
• ‘n Advertensie-, bemarkings- of verwante kwalifikasie sal voordelig wees;
• Eie vervoer met ‘n nie-geëndosseerde kode 08-rybewys.

Oor ons:
Media24 is ‘n toonaangewende mediabedryf in Afrika met belange in digitale media, koerante, tydskrifte, drukwerk, verspreiding, boekuitgewery, poslys en e-handel. Landbou.com is deel van Media24 se digitale media-afdeling, ‘n toonaangewende Suid-Afrikaanse netwerk van gewilde digitale uitgewery-handelsmerke en aanlyn dienste wat gebruik maak van internet-, mobiele en toepassingsplatforms. Landbou.com is toegewy aan die skep en instandhouding van unieke Suid-Afrikaanse aanlyn en mobiele gemeenskappe. As Suid-Afrika se grootste digitale uitgewery in die landboubedryf, verwelkom dié netwerk maandeliks meer en meer plaaslike unieke blaaiers. Media24 is deel van Naspers, ‘n multinasionale groep media- en e-handelplatforms.

SLUITINGSDATUM: 18 November 2020

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.

Indien u nie binne twee weke terugvoering ontvang het nie, moet u die aansoek as onsuksesvol beskou.

Media24’s digital title, Landbou.com, is looking for an experienced salesperson (web, mobile, email, social media). The person will be accountable for growing the online agri business on all various platforms (web, social & mobi) by managing existing relationships and generating new business, and will be based in Pretoria.

Key responsibilities:

• Take responsibility for creating new and maintaining existing business;
• Identify and manage existing and new customer relationships;
• Develop and explore unique ways to grow the business and sell Landbouweekblad’s digital offer as preferred choice to clients;
• Support the rest of the sales team with digital initiatives to complement advertising campaigns;
• Conceptualise and develop creative solutions with the sales manager and staff to ensure increased customer satisfaction;
• Actively manage the commercial relationship between Landbou.com and the clients in your portfolio;
• Achieve monthly, quarterly and annual sales goals;
• Identify and follow up on new clients;
• Maximize revenue flow of your clients on all platforms within the Landbou.com portfolio;
• Conceptualise, verbalize, document, test, propose and offer new online revenue opportunities in consultation with channel sales managers and AdOps to clients within your portfolio;
• Use web analytics tools to analyse website traffic and user demographics in support of online campaign proposals and client offers;
• Obtaining image material, artwork or end-material from advertisers.

Skills and abilities:

• The ability to build and maintain good relationships with clients;
• The ability to continually deliver on and exceed advertising revenue;
• The ability to use striking presentations and solutions to build customer excitement and close sales deals;
• The ability to deliver strategic solutions to clients;
• Excellent oral and written communication skills;
• The ability to work under pressure and within deadlines;
• Must be able to work independently, but also very closely in a team;
• The ability to take initiative.

Qualification and experience:

• At least 2 years’ digital sales experience;
• An established client and account base (direct and/or agency) will be beneficial;
• Fully computer literate (Microsoft end-user);
• Knowledge of web analytics tools that are beneficial;
• An advertising, marketing or related qualification will be beneficial;
• Own transport and a valid, unendorsed code 08 driver’s license

About us:
Media24 is a leading media industry in Africa with interests in digital media, newspapers, magazines, printing, distribution, book publishing, mailing and e-commerce. Landbou.com is part of Media24’s digital media division, a leading South African network of popular digital publishing brands and online services that use internet, mobile and application platforms. Landbou.com is dedicated to creating and maintaining unique South African online and mobile communities. As South Africa’s largest digital publisher in the agricultural industry, this network welcomes more and more local unique browsers monthly. Media24 is part of Naspers, a multinational group of media and e-commerce platforms.

CLOSING DATE: 18 November 2020

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

Please note, if you have not been contacted within 2 weeks, consider your application as unsuccessful.Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details