Innovation Manager

Media24

Media24 TV seeks to appoint an experienced, innovative manager with diverse skill sets to play a critical role in the division to drive new projects across a range of projects – editorially as well as commercially.

The successful candidate will

 • be based in either Johannesburg or Cape Town and will report to GM
 • be responsible for achieving annual budgets and implementing new strategies
 • work closely with internal business units, including commissioning editors, show producers and commercial teams to ensure innovation in content and identification and realization of fresh and creative sponsorships
 • create targeted and inspiring commercial proposals
 • manage and monitor content projects and or programmes
 • drive special projects that serves the unit
 • liaison with key stakeholders

Minimum Requirements

 • Relevant marketing or business tertiary qualification
 • At least 5 to 8 years experience in sales, client relations, marketing and innovative development

Skills & Competencies

Able to:

communicate well and do presentations (fluent in English and able to understand basic Afrikaans)

build relationships

make good decisions

think strategically

negotiate

analyze and interpret numbers

innovate and be proactive

adapt

motivate, inspire and manage editorial and sales staff

 

Duties & Responsibilities

 • devise and present creative concepts for both commissioned and client projects
 • connect with clients and create solutions within the Media24 stable
 • identify business opportunities and develop relevant strategies to sell integrated sponsorships
 • engage and liaise with stakeholders to optimise business opportunities

About us

Media24 is Africa’s leading publishing group and offers information and entertainment 24 hours a day. The group has interests in newspapers, magazines, internet businesses, book publishing, printing plants and distribution companies. Many of these publications and businesses are award-winning leaders in their respective fields. Media24 also has many international and local sister companies in the media industry through its holding company, Naspers.

 

Innovasiebestuurder: Media24TV

Media24 TV is op soek na ’n ervare, innoverende bestuurder met uiteenlopende vaardighede om ’n algemene rol in die afdeling te vervul wat betref die dryf van nuwe projekte – redaksioneel sowel as kommersieel.

Die suksesvolle kandidaat sal

 • in Johannesburg of Kaapstad gebaseer wees en sal aan die algemene bestuurder rapporteer.
 • verantwoordelik wees vir die haal van jaarlikse begrotings en die implementering van nuwe strategieë.
 • nou saamwerk met interne sake-eenhede, insluitend opdraggewende regisseurs, programvervaardigers en kommersiële spanne om inhoud te vernuwe en om vars, kreatiewe borgskappe te identifiseer en te laat realiseer.
 • inspirerende, markgerigte kommersiële voorstelle bedink.
 • inhoudsprojekte en/of programme bestuur en monitor.
 • spesiale projekte dryf wat tot voordeel van die eenheid is.
 • skakel met sleutel-belanghebbendes.

Minimum vereistes

 • relevante tersiêre kwalifikasie in bemarking of besigheid
 • minstens 5 – 8 jaar ervaring in verkope, kliëntverhoudings, bemarking en ontwikkeling van innovasie

Vaardighede & vermoëns

In staat om:

 • goed te kommunikeer en aanbiedings te doen (vlot in Engels en in staat om basiese Afrikaans te verstaan)
 • verhoudings te bou
 • goeie besluite te neem
 • strategies te dink
 • te onderhandel
 • syfers te ontleed en te interpreteer
 • vernuwend en pro-aktief te wees
 • aanpasbaar te wees
 • verkoops- en redaksionele personeel te motiveer, inspireer en bestuur
 • netwerke te bou
 • strategies te dink

 

Vaardighede & vermoëns

 • Maak kontak met kliënte en skep oplossings binne die Media24-stal.
 • Bedink kreatiewe konsepte vir kliënte se projekte en lê dit aan hulle voor.
 • Identifiseer sakegeleenthede en ontwikkel relevante strategieë om geïntegreerde borgskappe te verkoop.
 • Skakel met belanghebbendes om sakegeleenthede ten beste te benut.

Oor ons

Media24 is Afrika se toonaangewende uitgewersgroep en bied 24 uur per dag inligting en vermaak. Die groep het belange in koerante, tydskrifte, internetbesighede, uitgewerye, drukperse en verspreidingsmaatskappye. Baie van dié publikasies en besighede is bekroonde leiers op hul onderskeie terreine. Media24 het ook talle internasionale en plaaslike sustersmaatskappye in die mediabedryf deur sy beheermaatskappy, Naspers.Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details