Branch Assistant Manager

 • Full Time
 • Prieska, Northern Cape , South Africa

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

ASSISTANT BRANCH MANAGER 

ARLINGTON 

Main purpose of the position: 

Participative and supportive management of the branch at a profit and providing sustainable service, trade and agricultural products in the designated area. 

Minimum Requirements:              

 • Grade 12 (an agricultural qualification will be an advantage)
 • 3 – 5 years experience in an agricultural environment
 • Valid driver’s license 
 • Working knowledge of agricultural products (animal medicine, seed, fertiliser etc);

Skills

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English
 • Natural ability to successfully function in a competitive agricultural environment
 • Computer literate (MS Office);
 • Good numerical ability
 • Good organisational skills
 • Ability to positively influence staff and take disciplinary action in accordance with the Labour Relations Act
 • Good time management skills
 • Strong leadership skills 

Responsibilities: 

 • Marketing and providing excellent customer service
 • Management of cash handling
 • Control over stock
 • Management of the care of shelves
 • General administration duties

We are committed to transformation through the appointment of persons from designated groups and potential candidates from these groups will enjoy preference.

Should you not have heard from us within 14 days of the closing date, please consider your application as unsuccessful.

ASSISTENT TAKBESTUURDER  

ARLINGTON 

Kern doel van die pos: 

Deelnemende en ondersteunende bestuur tot die winsgewendheid en volhoubare lewering van handels-en-landbouprodukte en dienste aan kliënte in ’n gegewe areagebied. 

Minimum Vereistes: 

 • Graad 12 (Landbou kwalifikasie sal tot voordeel strek)
 • 3 – 5 jaar ondervinding in ‘n landbou omgewing
 • Geldige rybewys 
 • Deeglike kennis van landbou produkte (diere medisyne, saad, kunsmis ens);

Vaardighede: 

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Natuurlike vermoë om in kompeterende landbou omgewing susksesvol te funksioneer
 • Syfervaardig
 • Goeie organisasie vermoë
 • Vermoe om personeel positief te beinvloed en te dissiplineer volgens die Arbeidsverhouding wet
 • Moet inisiatief kan neem
 • Sterk leierseienskappe
 • Rekenaarvaardig (MS Office) 

Verantwoordelikhede: 

 • Verseker lewering van goeie kliëntediens en bemarking
 • Bestuur van kontanthantering
 • Beheer van voorraad
 • Rakversorging
 • Uitvoer van administratiewe funksies

Ons is verbind tot transformasie deur die aanstelling van persone vanuit die aangewese groepe en sal voornemende kandidate vanuit hierdie groepe voorkeur geniet.

Indien u nie binne 14 dae vanaf die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.Leave us your email address and we'll send you all of the new jobs and details